tuumia

[home]

tuumia.1

Think something, ponder

(tags: seed:miettiä, model:ponder.01)

Ajatella jotain, tuumailla

A0 Entity thinking   Taho, joka ajattelee
A1 Thought   Ajatus