tahrata

[home]

tahrata.1

Stain

tags:model:stain.01

Tahrata

A0 Entity causing staining   Taho, joka tahraa
A1 Thing stained   Asia, joka tahritaan
A2 with what?   Millä tahritaan