ripotella

[home]

ripotella.1

Sprinkle

Ripotella, sirotella

A0 Entity who sprinkles   Taho, joka ripottelee
A1 Thing sprinkled   Asia, jota ripotellaan