polkeutua

[home]

polkeutua.1

Be stamped on

Polkeutua, joutua poljetuksi

A1 Entity or thing stamped on   Taho tai asia, joka joutuu poljetuksi