poissulkea

[home]

poissulkea.1

Exclude

tags:model:exclude.01

Poissulkea

A0 Entity who excludes   Taho, joka sulkee pois
A1 Thing excluded   Asia, joka suljetaan pois
A2 Excluded from   Mistä poissuljettu