napsia

[home]

napsia.1

take something (somewhere), also grab

(tags: model:take.01)

ottaa jotakin (jostakin)

A0 Taker   Taho, joka ottaa
A1 Thing taken   Otettu asia
A2 Taken from   Mistä otettu