mokata

[home]

mokata.1

blunder

tehdä virhe

A0 Entity making mistake   Mokaaja
A1 Mistake   Moka