lujittaa

[home]

lujittaa.1

Reinforce, make stronger

(tags: model:reinforce.01)

Tehdä vahvemmaksi

A0 Causal agent   Taho, joka vahvistaa
A1 Thing being reinforced   Vahvistettu asia
A2 Instrument   Väline