kehua

[home]

kehua.1

Praise, commend

(tags: model:praise.01)

Kehua, antaa kehuja

A0 Entity praising something   Taho, joka kehuu jotain  
A1 Entity or thing praised   Taho tai asia, jota kehutaan  
A2 Reason for praise If separate from arg1 Kehumisen syy Jos erillinen arg1:stä