karsiutua

[home]

karsiutua.1

Be eliminated from something

Karsiutua pois jostakin

A1 Entity being eliminated   Taho, joka karsiutuu
A2 Thing arg1 is eliminated from   Asia, josta arg1 karsiutuu pois