kapinoida

[home]

kapinoida.1

Rebel

(tags: model:rebel.01, seed:nousta)

Nousta kapinaan

(tags: model:rebel.01, seed:nousta)

A0 Entity rebelling   Taho, joka kapinoi
A1 Entity rebelled against   Kapinoimisen kohde