ilmaista

[home]

ilmaista.1

Express, convey

(tags: model:express.01)

Ilmaista, tuoda julki

A0 Entity or thing expressing Agent or causer Taho tai asia, joka tuo julki Agentti tai aiheuttaja
A1 Thing expressed   Asia, joka tuodaan julki  
A2 Hearer   Taho, joka kuulee arg1:n