evankelioida

[home]

evankelioida.1

Evangelize

Not in Propbank

Evankelioida, julistaa evankeliumia

A0 Person who evangelizes   Taho, joka evankelioi
A1 Audience   Yleisö