erkaantua

[home]

erkaantua.1

Diverge, take a different path e.g. than friends

Not in sync with diverge.01, no arg2 in PB

Erkaantua, lähteä eri suuntaan esim. ystävistä

Ei synkr. diverge.01:n kanssa, ei arg2:sta PB:ssä

A1 Entity diverging   Taho tai asia, joka erkaantuu
A2 Diverged from   Asia, josta erkaannutaan