aistia

[home]

aistia.1

Sense

Note: Not in sync with sense.01, no arg2 in Finnish

Aistia

Huom! Ei synkr. sense.01:n kanssa, suomessa ei arg2:a

A0 Experiencer   Taho, joka aistii
A1 Thing sensed   Aistittu asia